20.07.2012г.-ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ ”Христо Смирненски”, с.Пристое, община Каолиново по обособени позиции: Позиция №1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас; Позиция №2 – Доставка на храна /КЕТЪРИНГ/ за обедно хранене на целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР

 

 

1. Публична поканаОБРАЗЦИ:

Пакета от образци може да изтеглите от тук

 

*Забележка - Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук