Решения на Общинския съвет 2018 година -мандат 2015-2019

 

Мандат 2007-201 Мандат 2011-2015 Мандат 2015-2019
2007 г. 2011 г. 2015 г.
2008 г. 2012 г. 2016 г.
2009 г. 2013 г. 2017 г.
2010 г. 2014 г. 2018 г.
2011 г. 2015 г.

 

 

№ по ред

Решение номер

Относно

Протокол № 29 от 31.01.2018 година

1

313

Приемане на бюджета за 2018 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020 година на община Каолиново.

Бюджет за 2018

2

314

Изменение на приложение № 4 – „Уточнен план на инвестиционната програма на община Каолиново за 2017 г.“ към Решение № 312, по протокол № 28 от 29.12.2017 г. за актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2017 г

Приложение

3

315

Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2018 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар

Приложение

4

316

Приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 година.

Приложение

5

317 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 69 по Протокол № 8/12.06.2012 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново.

6

318 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 г.

7

319

Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община Каолиново“ за периода 2017 г. - 2021 г.

Програма

8

320 Приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

9

321 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 025010, местност „Юрюклер“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

10

322 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема, парцеларен план за ВиК схеми Електро и ВиК за захранване на ПИ 055016, местност „Каршъ тарла“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
11 323 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 026218, местност „Тарлалък“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
12 324 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 026216, местност „Тарлалък“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
13 325 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ XIII-2, УПИ ХII-3, УПИ XI-2 от кв. 2, по плана на село Средковец, община Каолиново, област Шумен
14 326 Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Ширин Мустафа Себайдин и Махмуд Мустафа Себайдин от село Гусла, община Каолиново, област Шумен.
15 327 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Байсе Ахмедова Руфиева от село Климент.
16 328 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Фейзулла Велиев Мехмедов от град Каолиново.
17 329 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Алисе Илязова Емурлова от град Каолиново.

18

330 Отпускане на еднократна помощ на Мюмюне Весиляева Насуф за лечение на дъщеря и Еда Джеват Сали от село Тодор Икономово.

Протокол № 30 от 22.02.2018 година

1 331 Промяна наименованието на постоянна комисия „Нормативна уредба, законност, обществен ред, конфликт на интереси“ към общински съвет – Каолиново.
2 332

Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.“

Приложение

3 333

Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение

4 334 Отдаване под наем на общински помещения и терени.
5 335 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Светлана Димитрова Петкова от град Каолиново.
6 336 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Лорита Ангелова Крумова от град Каолиново.
7 337 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Неджиб Хаккъ Неджиб от село Тъкач.