Съобщения, обявления след 14.08.2019 г.

18.09.2019 г. Уведомление за инвестиционно намерение ИСКЕД ООД с.Климент

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-79/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-37 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен за Подробен устройствен план  /ПУП/ –плана за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ I-95,100, УПИ II-99 и УПИ IХ-98 от кв. 19, по плана на с. Лиси връх, община Каолиново с цел да се обединят УПИ I-95,100 и УПИ II-99, като се образува нов УПИ I и се смени предназначението на територията от „малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за обществено обслужващи дейности - Оод“. Както и вътрешните граници на УПИ IХ-98, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите на терен граници, като се запазва предназначението на УПИ IХ-98, в кв. 19 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-80/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-38 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-училище, кв. 26 по плана на село Пристое, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел подялба на поземления имот, като се прокарва улична регулация по съществуващата на място улица от о.к. 17 до о.к. 136а, променя се част от уличната регулация от о.к. 17а до о.к. 71а и се обособява нов квартал 26а. Новообразуваните: УПИ I-за училище в кв. 26, УПИ I-269а, УПИ II-269б в кв. 26а запазват предназначението си „за обществено обслужващи дейности-Оод“

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-81/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-39 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ X, УПИ I-247 и УПИ V от кв. 82,  по плана на с. Климент, /ПИ 37232.501.408 по кадастралната карта на с. Климент/, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-82/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-40 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ І-жилищно застрояване, УПИ II-жилищно строителство, УПИ II-31, УПИ- III-31, УПИ IV-31 в кв. 48 и УПИ I-29, УПИ- II-28, УПИ III-27 в кв. 47 /ПИ23/  по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и делба, като предназначението на новообразуваните имоти е „за малкоетажно жилищно строителство - Жм

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-83/10.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-41 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ IX-247, УПИ Х-247, УПИ I-247, УПИ IV и УПИ VIII-247 от кв. 32,  по плана на с. Климент, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници и обединяване на  УПИ IX-247, УПИ Х-247, УПИ I-247 като се запазва предназначението на новообразувания УПИ ХI – 233 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-78/04.09.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-36 от 04.09.2019 г. на кмета на община Каолиново, на основание чл. 150 от ЗУТ е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 21 от 04.09.2019 година за УПИ XII-196 кв.31, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни съставни части:

  • ПУП – План за застрояване на УПИ XII-196, кв.31, по плана на с. Браничево, община Каолиново, с цел промяна на преназначение на територията от „обществено обслужващи дейности – Оод“ в територия за „смесени обществено – производствени дейности – Соп“
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Цех за консервиране и пакетиране на зеленчуци, с офис и собствен магазин“ в XII-196, кв.31, с. Браничево, общ. Каолиново

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________________________

05.09.2019 г. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение: "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на крави в ПИ с идентификатор 72549.53.6 в землище на с.Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен."

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А

На основание Заповед № РД 06- 251/ 02.09.2019 година на директора във връзка с решение № 1 по Протокол № 6/02.09.2019 г. на общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищни земеделски земи за отглеждане на едногодишни полски култури за пет стопански години, както следва:

 

землище

местност

НИ

идентификатор

НТП

площ дка

категория

поливност

да/не

начална тръжна цена лв/дка

Депозит за участие лв

1

Климент

„Кирез тарла“

37232.54.7

нива

13.951

III

не

80.00

1759.13

2

Климент

„Кирез тарла“

37232.54.24

нива

5.538

IV

не

75.00

334.82

3

Климент

„Кирез тарла“

37232.55.1

нива

71.214

IV

не

75.00

124.61

4

Климент

„Зивит тарла“

37232.44.1

нива

73.297

38.729 - III

34.568 - IV

не

80.00

1602.32

 

 

Търгът ще се проведе на 26.09.2019 г. от 10.00 часа в административната сграда на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент.

Цена на тръжната документация: 30.00 лв.

Сумите за тръжната документация и депозита за участие се внасят само по банков път по сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Получаване на тръжните книжа и подаване на документи се извършва в училището всеки работен ден от 08.00 ч. до 15.00 ч. до 25.09.2019 г.

__________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-77/14.08.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 7, по плана на с. Гусла, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се предвижда да се смени предназначението на УПИ IХ-264 от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности - Соп“, а останалите новообразувани имоти запазват предназначението си - „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 76/14.08.2019 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-жилищно застрояване, УПИ II-жилищно строителство, УПИ II-31, УПИ- III-31, УПИ IV-31 в кв. 48 и УПИ I-29, УПИ- II-28, УПИ III-27 в кв. 47 /ПИ23/  по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и делба, като предназначението на новообразуваните имоти е „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“ , както и  отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 124, о.к. 123, о.к. 122, о.к. 121 и се прокарва улична регулация от о.к. 125 до о.к. 104.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ