Съобщения, обявления и други

19.02.2018 - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-12/19.02.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-5 от 19.02.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V-336, кв. 99, по плана на село Климент /ПИ 32232.501.332 по КК на с. Климент/, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“ в територия за „обществено обслужващи дейности – Оод“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

19.02.2018 - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-13/19.02.2018 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-5 от 19.02.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за подробен устройствен план /ПУП/ частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-156, кв. 33 по план на с. Средковец                     /ПИ 68388.50.275 по КК на с. Средковец/, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „обществено обслужващи дейности – Оод“, в територия за „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

09.02.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-9/08.02.2018г. На основание чл.150 ал.1, ал.2 , чл.128, ал.3,5 от ЗУТ и чл.61 ал.1 от АПК  отдел „ИУТ” при община Каолиново съобщава, че е изготвен комплексен проект за инвестиционна инициатива, който съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. ПУП – План за застрояване на УПИ XIII, кв.28, по плана на с. Гусла, община Каолиново;
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Многофункционална зала” в УПИ XIII, кв.28 с. Гусла, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ по плана на с. Гусла, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

  • План за застрояване на УПИ XIII, кв.28, по плана на с. Гусла, община Каолиново

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в стая № 20 на Общинска администрация гр. Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите.

Заповедта може да обжалва в 14 –дневен срок от датата на получаване на съобщението.

 

07.02.2018 г. ЗАПОВЕД РД-15-21 от 01.02.2018 г. ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти.

30.01.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-7 / 09.01.2018г.

30.01.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-6 / 09.01.2018г.

30.01.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-5 / 09.01.2018г.

12.01.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-1 / 09.01.2018г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен план /ПУП/-плана за регулация и застрояване /ПРЗ/  за  УПИ  І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV,  УПИ V, и УПИ VІ  кв.45, село Пристое, община Каолиново, с цел образуване на регулирани  поземлени  имоти в кв.45, и промяна на предназначението на  новообразуваните  имоти  от „за кооперативен  пазар и магазин” в територия „за малкоетажно  жилищно  строителство-Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АГ-03-1 / 09.01.2018г.

 

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен план /ПУП/-плана за регулация и застрояване /ПРЗ/  за  УПИ  І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV,  УПИ V, и УПИ VІ  кв.45, село Пристое, община Каолиново, с цел образуване на регулирани  поземлени  имоти в кв.45, и промяна на предназначението на  новообразуваните  имоти  от „за кооперативен  пазар и магазин” в територия „за малкоетажно  жилищно  строителство-Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

20.12.2017 г.  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 9 / 20.12.2017г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-3 от 29.11.2017 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за регулация, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план  /ПУП/– частично изменение на плана на регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІ-23, УПИ ІІІ-23, кв.13 по плана на село Гусла, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни  линии на имотите  да бъдат  поставени в съответствие  със съществуващите  граници  на поземлен имоти  и подялба, като се запазва предназначението  на имотите – „малкоетажно жилищно строителство- Жм”.


19.12.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-11/19.12.2017 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.130, от Закона за устройство на територията  и чл.61 ал.1 и 2 от АПК  Ви съобщаваме, че със Заповед № РД -15-68 от 19.12.2017 год. на кмета на община Каолиново, област Шумен  е  одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна на  предназначението от територия „Широколистно гора” в територия „За добив на подземни  богатства - добив на кварц-каолинова  суровина”.

Планът се намира в стая №20 на Общинска администрация  Каолиново и може  да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.  

Плана може да се обжалва в 14-дневен срок от датата  на обявяването му.

Изготвил: /Н.Мехмед/ гл. спец. „ИУТ“

 

04.12.2017 г. - 09.11.2017 г. - Уведомление за инвестиционно намерение, АГРОФРЕШ-А

16.11.2017 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №  АГ-03-7 / 16.11.2017 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/частично  изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІХ-317,318 от кв.15, по плана на град Каолиново, община Каолиново, с цел подялба  на поземлен имоти – УПИ ХІІ-317  и УПИ ХІІІ-317 – „за малкоетажно  жилищно  строителство –Жм

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

16.11.2017 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №  АГ-03-6 / 16.11.2017 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/ – частично  изменение на план за регулация /ЧИПР/ за  УПИ VІІІ- за жилищно  строителство, кв.52, по плана на  село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните линии на имотите  да бъдат  поставени  в съответствие със съществуващите  граници на поземлен имоти  и въвеждане на регулационен  номер, като се запазва  предназначението  на имотите – „за малкоетажно  жилищно  строителство-Жм

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

10.11.2017 г. - Обобщена справка за Общия устройствен план на община Каолиново по чл.29, ал.1 от наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

09.11.2017 г. - Уведомление за инвестиционно намерение, нов цех за калциран каолин

08.11.2017 г. - Становище по екологична  оценка на Общ устройствен план на община Каолиново.


24.10.2017 г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ Днес 24.10.2017 г. комисия  в състав:

1. Недрет Ахмед Халил – началник отдел „ИУТ”  при Община Каолиново, област Шумен;

2. Неджмидин Мехмед Исмаил – гл. спец.”СНИК”  отдел „ИУТ” при Община Каолиниво, област Шумен.

3. Съдкъ Сеидов Еминов – гл. спец. „УТКР” при Община Каолиново, област Шумен.

Извършихме проверка на строеж:  „Стопанска постройка” находящ се в УПИ ХІV-150  кв.18 по плана на село Пристое, общ. Каолиново, област Шумен

Във връзка  с писмо с Вх. № Ка-440-00-224/09.10.2017 г. на РОНСК Шумен при РДНСК Североизточен район относно жалба от  Сабит Мустафа Ходжа с Вх. № Ка-440/2017 г.

Имота е собственост на Фикрет Сабит Ахмед  по нот. акт №58 т.VІ, д.№ 678 от 2003г.

Строеж: „Стопанска постройка” собственост на Фикрет Сабит Ахмед с административен адрес: с. Пристое, ул.”Зелена гора” № 34 , община Каолиново,  област Шумен

Комисията  констатира  че, „Стопанска постройка” находящ се в УПИ ХІV-150  кв.18 по плана на село Пристое, общ. Каолиново, област Шумен  е незаконна и предстои  да   се  премахне.

 

18.10.2017 г. Инвестиционно намерение от АГРОФРЕШ-А ЕООД за увеличаване капацитета на птицеферма в с.Сини вир

18.10.2017 г. ОБЯВА от АГРОФРЕШ-А ЕООД

09.10.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-45/09.10.2017г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен, Подробен устройствен план – План за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/ с цел промяна на предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“, в територия за „обществено обслужващи дeйности - Оод“, на УПИ ІV  квартал 81 по  плана на село Климент,, община Каолиново, област Шумен.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

Изготвил:/Съдкъ Сеидов/гл. спец. „УТКР“


09.10.2017 г. Инвестиционно намерение от Метин Алиев за изграждане на "Пункт за технически прегледи"

29.09.2017 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44 /28.09.2017г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-24 от 28.09.2017 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план  /ПУП/– план за застрояване /ПЗ/  с цел промяна на предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“, в територия за „обществено обслужващи дeйности - Оод“, на УПИ ІV  квартал 81 по  плана на село Климент,, община Каолиново, област Шумен.

10.08.2017 г. - ОБЯВА- Изграждане на цех за преработка на мляко

02.08.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-35, 36 от 02.08.2017г.

20.07.2017 г. -Заповед РД 15-172 град Каолиново, 20.07.2017 г. - ОТНОСНО: Учредяване право на преминаване въху имот общинска собственост
17.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-31 от 17.07.2017г.

17.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-30 от 17.07.2017г.

17.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-29 от 17.07.2017г.

03.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-27 от 03.07.2017г.

15.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-24 от 08.06.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-21 от 09.05.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-19 от 09.05.2017г., О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-20 от 09.05.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-15 от 13.04.2017г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план  /ПУП/– частично  изменение  на план за регулация /ЧИПР/ с цел  обединяване  на  поземлени  имоти  на УПИ ІV  квартал 81  по регулационния плана на село Климент,, община Каолиново, област Шумен.

Изменението в плана за регулация е с цел обединяване  на  поземлени  имоти като  предназначението на новообразуваните  имоти – „за малкоетажно  жилищно  строителство-Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

Изготвил:/Н.Мехмед/гл. спец. „СНИК”


07.04.2017 г. -Заповед РД 15-100 град Каолиново, 07.04.2017 г. - ОТНОСНО: Принудително изземване на имот в с.Браничево

07.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-14/07 .04.2017г.- допуснато да се изработи ПУП

06.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-13/06 .04.2017г.- за изготвен ПУП

04.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-10/03.04.2017г.,О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-10/03.04.2017г. - за изработване на ПУП,

16.03.2017 г. Заповед РД-09-05 гр.Каолиново, 16.03.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

21.02.2017 г. Заповед РД-09-04 гр.Каолиново, 21.02.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

21.02.2017 г. Заповед РД-09-03 гр.Каолиново, 21.02.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

02.02.2017 г. Заповед РД-09-02 гр.Каолиново, 02.02.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

05.01.2017 г. Заповед РД-09-01 гр.Каолиново, 05.01.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

29.12.2016 г. Заповед РД-09-38 гр.Каолиново, 29.12.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

16.12.2016 г. Заповед РД-09-37 гр.Каолиново, 16.12.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

14.12.2016 г. Заповед РД-09-36 гр.Каолиново, 14.12.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

30.11.2016 г. Заповед РД-09-35 гр.Каолиново, 30.11.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

25.11.2016 г. Заповед РД-09-34 гр.Каолиново, 25.11.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

07.11.2016 г. Заповед РД-09-33 гр.Каолиново, 07.11.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

07.11.2016 г. Заповед РД-09-32 гр.Каолиново, 07.11.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

22.10.2016 г. Заповед РД-09-31 гр.Каолиново, 22.10.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

17.10.2016 г. Заповед РД-09-30 гр.Каолиново, 17.10.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план за застрояване /ПУП-ПЗ/

10.10.2016 г. Заповед РД-09-29 гр.Каолиново, 10.10.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

02.09.2016 г. Заповед РД-09-28 гр.Каолиново, 02.09.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

26.08.2016 г. Заповед РД-09-27 гр.Каолиново, 26.08.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

26.08.2016 г. Заповед РД-09-26 гр.Каолиново, 26.08.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

26.08.2016 г. Заповед РД-09-25 гр.Каолиново, 26.08.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

18.08.2016 г. Заповед РД-09-24 гр.Каолиново, 18.08.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

19.07.2016 г. Заповед РД-09-23 гр.Каолиново, 19.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

19.07.2016 г. Заповед РД-09-22 гр.Каолиново, 19.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

19.07.2016 г. Заповед РД-09-21 гр.Каолиново, 19.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

15.07.2016 г. Заповед РД-09-20 гр.Каолиново, 15.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

08.07.2016 г. Заповед РД-09-19 гр.Каолиново, 08.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

13.06.2016 г. Заповед РД-09-18 гр.Каолиново, 13.06.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

05.05.2016 г. Заповед РД-09-17 гр.Каолиново, 05.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

05.05.2016 г. Заповед РД-09-16 гр.Каолиново, 05.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

03.05.2016 г. Заповед РД-09-13 гр.Каолиново, 03.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

03.05.2016 г. Заповед РД-09-12 гр.Каолиново, 03.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

03.05.2016 г. Заповед РД-09-11 гр.Каолиново, 03.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

18.04.2016 г. Заповед РД-09-10 гр.Каолиново, 18.04.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

06.04.2016 г. Заповед РД-09-09 гр.Каолиново, 06.04.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

16.03.2016 г. Заповед РД-09-07 гр.Каолиново, 16.03.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

15.03.2016 г. Заповед РД-09-06 гр.Каолиново, 15.03.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

15.03.2016 г. Заповед РД-09-05 гр.Каолиново, 15.03.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

01.02.2016 г. Заповед РД-09-02 гр.Каолиново, 10.02.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

25.01.2016 г. Заповед РД-09-01 гр.Каолиново, 25.01.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

 

02.03.2017г. ОБЯВА - Изменение в инвестиционно предложение касаещ участък "Маргарита2"

02.03.2017 г. - ОТНОСНО: Учредяване право на прокрване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

01.03.2017 г. ОБЯВА за изграждане на стопанска постройка за отглеждане на овце кв.Боймир

24.02.2017 г. - Констативен акт -1

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-06/22.02.2017г. - за одобрен ПУП, ОБЯВЛЕНИЕ №АГ-03-07/22.02.2017г. за одобрен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-05/15.02.2017г. - за изготвен ПУП

13.02.2017 г. -Заповед РД 15-55 град Каолиново, 13.02.2017 г. - ОТНОСНО: Учредяване право на прокрване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

01.02.2017 г. -Заповед РД 15-50 град Каолиново, 01.02.2017 г. - ОТНОСНО: Учредяване право на прокрване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-02/27.01.2017г. - за изготвен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-03/27.01.2017г. - за изготвен ПУП

12.12.2016 г. - СЪОБЩЕНИЕ за закупуване на машини и съоръжения- СДРУЖЕНИЕ ЛУДОГОРИЕ -ООД

12.12.2016 г. - СЪОБЩЕНИЕ за закупуване на машини и съоръжения- ДЕЛИОРМАН ГРУП -ООД

02.12.2016 г. -ОБЯВА за ферма за угояване на телета

02.12.2016 г. Уведомление за ферма за угояване на телета

02.12.2016 г. -ОБЯВА за текущ ремонт на съществуваща сграда - овчарник

02.12.2016 г. Уведомление за текущ ремонт на съществуваща сграда-овчарник

02.12.2016 г. -ОБЯВА за изграждане на нова сграда за доилна за овце

02.12.2016 г. Уведомление за изграждане на нова сграда за доилна зала за овце

02.12.2016 г. - ОБЯВА за реконструкция на стопанска сграда овчарник

02.12.2016 г. - Уведомление на реконструкция сграда овчарник

24.11.2016 г. - ОБЯВА за инвестиционно намерение "АГРО ФРЕШ – А" ЕООД

24.11.2016 г. - Приложение 2  "АГРО ФРЕШ – А" ЕООД

23.11.2016 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е за компостираща инсталация с.Климент

23.11.2016 г. - ИСКАНЕ за ОВОС на компостираща инсталация с.Климент

03.11.2016г. -  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ на територията на община Каолиново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация – Каолиново, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща за обсъждане и създаване на местно партньорство и реализация на проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” ще финансира процеса по създаване на Местни инициативни групи (МИГ), разработване на Стратегия за местно развитие (СМР), както и финансирането на конкретни проектни предложения в рамките на одобрената стратегия в периода до 2020 г.

Срещата ще се проведе на 08.11.2016 г. от 10.00 часа в ритуалната зала на община Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, при следния дневен ред:

1.Представяне на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2.Представяне на проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

3.Представяне на условията за създаване на Местно партньорство „Венец – Каолиново“.

4.Обсъждане на приоритети за местно развитие на община Каолиново.

5.Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство

 

 

За контакти и допълнителна информация:

Община Каолиново, пл. „Украйна“ № 4

e-mail: kaolinovo@abv.bg, тел. 0888 95 25 99

Румяна Тотева – Директор на дирекция „Специализирана администрация“

 

 

08.09.2016 г. - Заповед РД-15-224/ 07.09.2016 г. ОТНОСНО: Изземване на общински имот

 

17.10.2016 г. - Инвестиционно намерение

17.10.2016 г. - Инвестиционно намерение

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-83/16.09.2016г. - за изготвен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-86/30.09.2016г. - за изготвен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-77/30.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-27 от 26.08.2016 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за застрояване , в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ І   квартал 54 /30137.501.278/ по КК на село Загориче,, община Каолиново, област Шумен.

Изменението в плана за регулация е с цел промяна на предназначение  от територия „за обществено  обслужващи  дейности  /за училище/ – ОоД” в територия  за предимно производствени  и други дейности-Пп”.


О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-74/19.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-24 от 18.08.2016 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за регулация, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І-308, УПИ ІІ-313  квартал 38 по регулационния плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.

Изменението в плана за регулация е с цел вътрешни регулационни линии на имотите, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници  на поземлените  имоти, като се запазва предназначението  на  имота – „за малкоетажно   жилищно  строителство-Жм.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-73/18.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І, квартал 10 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

 

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-72/18.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация  за УПИ ІІІ-232, УПИ  VІІ-233, УПИ VІІІ-226  квартал 35 по регулационния  плана на село  Климент, община Каолиново, област Шумен. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

 

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-70 /04.08.2016 г.за изготвен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-65 /15.07.2016 г. - Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.130,  от Закона за устройство на територията  и чл.61 ал.1 и 2 от АПК  Ви съобщаваме, със Заповед № РД -09-20 от 15.07.2016 год. на кмета на община Каолиново, област Шумен  е  одобрен  Подробен Устройствен План /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ с  цел промяна на начин на трайно  ползване от „за производство  на строителни  материали,  канструкции  и изделия” в територия „депо за битови  отпадъци /сметище/”.

Планът се  намира в стая №20 на Общинска администрация  гр.Каолиново и може  да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.  

Плана  може да се обжалва в 14- дневен срок от датата  на обявяването му.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-64 /30.06.2016 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за застрояване в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за застрояване /ЧИПЗ/ за частично изменение на кадастрална карта на село Климент за ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК на село Климент, общ. Каолиново с цел промяна на начина на трайно ползване от „производство на строителни материали, конструкции и изделия”, в територия „депо за битови отпадъ ци /сметище/”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация

ОБЯВЛЕНИЯ - АГ-03-57,58,59,60 от 17.06.2016 г.

09.05.2016 г. - Заповед РД - 09-14 / 05.05.2016 година  ОТНОСНО: Незаконен строеж "Оптичен кабел за кабелна телевизия и интернет" находящ се в град Каолиново област Шумен

09.05.2016 г. - Заповед РД - 09-15 / 05.05.2016 година  ОТНОСНО: Незаконен строеж "Оптичен кабел за кабелна телевизия и интернет" находящ се в село Тодор Икономово област Шумен 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 45 от 27.04.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен план /ПУП/-  план за регулация /ПР/ за УПИ ІІ -493  кв.81  по регулационен план на село  Климент,  община Каолиново с цел  вътрешните регулационни  линии  на имотите да  бъдат  поставени  в съответствие  със  съществуващите  граници  на поземлените  имоти,  като  отреждането  на имота е „за обществено обслужващи дейности - Оод”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

ОБЯВЛЕНИЕ №  АГ-03-43 / 22.04.2016 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-10 от 18.04.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИ II -493 кв. 81 по регулационен план на село Климент, община Каолиново с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като отреждането на имота е „за обществено обслужващи дейности - Оод“.


О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 42 от 20.04.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Частично изменение  на регулацията /ЧПИР/ за  УПИ  ІІІ-46   кв.9 по плана на  село Наум,  община  Каолиново  с цел  вътрешните  регулационни  линии  на имота  да  бъдат  поставени  със съществуващите   граници  на поземлен  имот, като се запазва  предназначението  на  имота – „за  малкоетажно  жилищно  строителство - Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-34/04.04.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за застрояване  в следния териториален обхват:

Частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  УПИ І „за жилищно строителство” кв.48  на град Каолиново  кв. Боймир,  община Каолиново  с цел подялба  на поземлен имот – УПИ І „за жилищно  строителство”, кв.48, като се запазва  предназначението на новообразуваните имоти – „за  малко етажно  жилищно строителство-Жм”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03- 30 от 28.03.2016г. - Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация в следния териториален обхват:

Частично изменение на регулацията /ЧПИР/ за УПИ VІ- „за озеленяване” кв. 35 по плана на кв.Боймир, град Каолиново, с цел въвеждане на номер за УПИ ХІІ-103 и промяна на предназначение на поземлен имот, от територия – „за озеленяване”, за малкоетажно жилищно строителство – Жм.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

24.03.2016 г. - Заповед РД - 15-101 / 22.03.2016 година  ОТНОСНО: Забраната на паша на селскостопански животни в горски територии през 2016 година

17.03.2016 г. - Заповед РД - 09-08 / 16.03.2016 година  ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-27/16.03.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-07 от 16.03.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменениe на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІІ-46, кв.9  по плана на село Наум, община Каолиново, с цел  вътрешните регулационни  линии  на  имота  да бъдат  поставени   със съществуващите граници   на поземлен имот, като се запазва  предназначението на имота  –„за малкоетажно жилищно строителство -Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-26/16.03.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-06 от 15.03.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменениe на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І „за жилищно строителство”   кв.48 по плана на гр.Каолиново кв. Боймир, община Каолиново, с цел  подялба на поземлен имот  - УПИ І „за жилищно  строителство”,  кв.48,  като се запазва  предназначението но новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно застрояване -Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03- 17 от  26.02.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Частично изменение  на регулацията /ЧПИР/ за  УПИ  ІV-105 и УПИ  ХІ-105, кв. 15 по плана на село Тъкач, община Каолиново,  с цел  подялба на поземлен имот – УПИ ІV-105  и  придаване на част от него към поземлен  имот – УПИ ХІ-105,  като се запазва  предназначението  на  новообразуваните  имоти  - „за малкотоетажно  жилищно  строителство-Жм”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03- 18 от 02.03.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Частично изменение  на регулацията /ЧПИР/ за  УПИ  ІІІ,  УПИ  ІІІ-371, УПИ ІІ-370  кв. 46 по плана на село Климент, община Каолиново,  с цел  вътрешните регулационни  линии  да  бъдат  поставени  в съответствие  със  съществуващите  граници  на поземлените  имоти и  подялба,  като се  запазва  предназначението  на  имотите    - „за малкотоетажно  жилищно  строителство-Жм”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-08/11.02.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-02 от 10.02.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІV-105 и УПИ ХІ-105,   кв.15 по плана на село Тъкач, община Каолиново, с цел  подялба на поземлен имот  - УПИ ІV-105 и придаване на част  от него към поземлен имот  - УПИ ХІ-105, като се запазва  предназначението но новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-133/17.12.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-46 от 17.12.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІІ, УПИ І-371, УПИ ІІ-370  кв.46 по плана на село Климент, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-109/19.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-39 от 15.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІ-242, кв.33а  /ПИ 37232.501.265 по КК  на село Климент/, по плана на село Климент, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-108/19.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-40 от 15.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХV-712; УПИ ХVІ-711; УПИ ХVІІ-711, УПИ ХVІІІ-710, УПИ VІІІ-706, УПИ VІІ-706, УПИ ІХ-713 кв.91 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-107/15.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-38 от 14.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-35 и УПИ VІІ-34 от  кв.3 по плана на село Сини вир, община Каолиново, с цел вътрешните  регулационни  линии  на имотите да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на имотите -„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-9/07.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-03 от 07.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ-321 от  кв.15 по плана на град Каолиново, община Каолиново, с цел подялба на имота, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-104/08.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-35 от 08.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ-321 от  кв.15 по плана на град Каолиново, община Каолиново, с цел подялба на имота, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-97/04.09.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-34 от 03.09.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І – за озеленяване,  кв.36 по плана на кв.Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново, с цел  подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти става: за имот УПИ ІІ-121 кв.36- джамия: за УПИ І-121 кв.36-за озеленяване: за имот УПИ ІІІ-121 кв.36 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-54/05.06.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-22 от 28.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ –84, ПИ -85, ПИ-86, ПИ-87  и ПИ 88 кв.7 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел поправка  и нанасяне на сгради по кадастрален план и за УПИ ІV-86, ІІІ-84, V-85, VІ-87, VІІІ-88, ХІ,ІХ,Х, вътрешните регулационни линии на имота да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-52/29.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-19 от 21.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи   плана за застрояване, в следния териториален обхват:

Плана за застрояване /ПЗ/ за УПИ ІV-309  кв.10 по плана на гр. Каолиново, община Каолиново, с цел промяна на предназначение  на имота  от  „малкоетажно  жилищно строителство-Жм” в територия за „предимно  промишленни, складови и други дейности - Пп”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-53/29.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-19 от 21.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І, УПИ ІІ кв.53 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел обединяване на имотите, като се запазва предназначението на имотите- за обществено обслужващи дейности-Оод”


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-47/21.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-18 от 18.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-151,УПИ ІІ-151  кв.39 по плана на село Гусла, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имота  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-46/20.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-17 от 14.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ  кв.32 по плана на село Дойранци, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имота  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-45/20.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-16 от 14.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХVІІІ-239  кв.11 по плана на гр.Каолиново, кв.Кус  община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-21/30.03.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-11 от 30.03.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-131  кв.30 по плана на село Загориче, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имота  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-25/27.02.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-07 от 27.02.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ –І-372 и  УПИ VІ-372, кв.23 по плана на село Браничево, община Каолиново, с цел обединява  на имотите, както се запазва предназначението на новообразуваните имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ГР.ШУМЕН

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

/съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /

І. Данни за възложителя:

От  община Каолиново

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

град Каолиново, пл. „Украйна” № 4, БУЛСТАТ 000931881

 

/ име, седалище и ЕИК на възложителя – юридическо лице; орган или упълномощено по закон трето лице/

Пълен пощенски адрес: град  Каолиново, пл. „Украйна” № 4, ПК 9960

Телефон, факс и е-mail: .:05361 2210, факс: 05361 2110, e-mail: kaolinovo@abv.bg.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител. : Нида Намъков Ахмедов – кмет на община Каолиново

Лице за контакти: Орхан Вежди Ферад-главен специалист „ЕООС“ тел:0888672755

.

 

Уважаема г-жо  Директор,

 

Уведомяваме Ви, че община Каолиново има следното инвестиционно предложение:

„ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПАРК В С.ТОДОР ИКОНОМОВО В ИМОТ № I, КВ.61 ПО ПЛАНА НА С.ТОДОР ИКОНОМОВО

 

ІІ.Обща информация за инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението:

-В проекта се предвижда цялостно обновяване на площадното пространство в централна част на с.Тодор Икономово и разработването на алейна композиция и кътове за отдих, игри и занимания на  открито в съществуващото парково пространство, което не е благоустроено. Съществуващите настилки от плочи на площадното пространство ще бъде заменена с армирана настилка от щампован бетон. Предвижда се и обновяването на елементите на екстериорното обзавеждане. На площада  ще бъдат разположени 27 пейки и 18 кошчета за смет. За постигане на удобна и логична свързаност между елементите на пространството и заобикалящите  го обществени сгради са проектирани 3 нови алеи, които са естествено създадени от жителите на селото.

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ:

Основни строителни –монтажни работи са:

- „Обновяване и реконструкция на площад и парк в с.Тодор Икономово в имот№ I, кв.61 по плана на с.Тодор Икономово “

 

3. Ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

-За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нови пътища

4. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

-За реализацията на ИП са необходими около 12 месеца.

5. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и строителство:

-Обществено обслужване.

6. Връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

-НЯМА

7. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

„Обновяване и реконструкция на площад и парк в с.Тодор Икономово в имот№ I, кв.61 по плана на с.Тодор Икономово“-площ 14 000 м2

8. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

За реализацията и експлоатацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

 

9. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При експлоатацията на обекта няма да има генериране на големи количества отпадъци, които основно ще са от битов характер. Строителните отпадъци следва да се извозват до депото за строителни отпадъци в село Златна нива община Каспичан .

10. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Реализацията на ИП не се очакват количества отпадъчни води от типа битови или промишлени.

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

Кмет на община Каолиново.

 

Моля, да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

 

Прилагам:

 

І. Документи по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /да се отбележи/:

  1. 1. Документи, доказващи писмено уведомяване на кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, а засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата;
  2. 2. Документация удостоверяваща качеството „възложител на инвестиционно предложение”, съгласно легалната дефиниция на понятието, дадена в т.20 от §1 към Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда – нотариален акт, договор за наем, друг документ за собственост на поземления имот;
  3. 3. Други документи, по преценка на уведомителя:
  • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

 

ІІ. Документи по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73/2007 г./:

  1. 1. Документ за платена такса, съгласно чл.5а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;
  2. 2. Информация и документация, съгласно Приложение №2, част Б от Наредбата, предоставена и на електронен носител, включваща:

2.1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите:…………

.....................................................................................................................................................................

2.2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.:…………..

.............................................................................................................................................

2.3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. /по преценка на възложителя/………………………….

  1. 3. Уведомление на електронен носителдва екземпляра.

 

 

 

01.10.2015 г. - Заповед РД 27 - 194,195,196,197 /24.09.2015 г. - Споразумение за ползване на масиви в землището на с. Летно, с.Долина, с. Лиси връх, с.Сини вир

28.09.2015 г. - ОБЯВА за инвестиционно предложение

16.07.2015 г. - Обявление № 82 от 15.07.2015 г.

22.04.2015 г. ПРОТОКОЛ - за предоставяне на пасища

07.04.2015 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 -32,33,34 /07.04.2015 г.

18.03.2015 г. - Изработване на комплексен проект

12.03.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 27 /12.03.2015 г.

11.03.2015 г. -ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“ “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания”

11.03.2015 г. - Заповед РД -27-49 / 27.02.2015 година  ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с.Лиси връх

10.03.2015 г. - Заповед РД -15 / 26.02.2015 година  ОТНОСНО: Незаконен строеж "оптичен кабел за телевизия и интернет" находящ се в с.Тодор Икономово област Шумен

27.02.2015 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 25 /27.02.2015 г.

23.02.2015 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 -21,22 /23.02.2015 г.

11.02.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 17 /11.02.2015 г.

05.02.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 17 /05.02.2015 г.

05.02.2015 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 -16 /05.02.2015 г.

05.02.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 15 /05.02.2015 г.

29.01.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 13 /29.01.2015 г.

15.01.2015 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 09 /15.01.2015 г.

15.01.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 08 /15.01.2015 г.

12.01.2015 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 -3 /12.01.2015 г.

18.12.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-104 / 18.12.2014 година
18.12.2014 г. - Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за кв. 2 и кв.22, по плана на кв. Кус, гр. Каолиново

04.12.2014 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на длъжността  Началник отдел “Инвестиции и устройство на територията” в административно звено дирекция “Специализирана администрация” в  ОбА гр.Каолиново.

01.12.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 97 /01.12.2014 г.

01.12.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 96 /01.12.2014 г.

28.11.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-93

28.11.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-92

14.11.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-269, 270

17.11.2014 г. - КОНКУРС за заемане на длъжността  Началник отдел “Инвестиции и устройство на територията” в административно звено дирекция “Специализирана администрация” в  ОбА гр.Каолиново.

12.11.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 266 /12.11.2014 г.

12.11.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 267 /12.11.2014 г.

06.11.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-264/06.11.2014 г.

28.10.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-262/28.10.2014 г.

15.10.2014 г. - ЗАПОВЕД РД 27 - 183/ 01.10.2014г - Относно: Споразумение за ползване на масиви в землището на с.Сини вир община Каолиново

02.10.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 231 /02.10.2014 г.

02.10.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 230 /02.10.2014 г.

02.10.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 229 /02.10.2014 г.

29.09.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 228 /29.09.2014 г.

24.09.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-227/24.09.2014 г.

23.09.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 226 /23.09.2014 г.

09.09.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-222/09.09.2014 г.

09.09.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-221/09.09.2014 г.

08.09.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 220 /08.09.2014 г.

29.08.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-203/29.08.2014 г.

25.08.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 201 /25.08.2014 г.

25.08.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 200 /25.08.2014 г.

21.08.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 198 /21.08.2014 г.

04.08.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 190 /04.08.2014 г.

31.07.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 189 /31.07.2014 г.

31.07.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-187/31.07.2014 г.

30.07.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-186/30.07.2014 г.

30.07.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-185/30.07.2014 г.

30.07.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-184/30.07.2014 г.

18.07.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 181 /18.07.2014 г.

18.07.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 180 /18.07.2014 г.

10.07.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 176 /10.07.2014 г.

12.05.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 142 /12.05.2014 г.

10.05.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 141 /10.05.2014 г.

08.05.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-140/08.05.2014 г

09.05.2014 г. - СЪОБЩЕНИЕ във връзка с открита процедура по предоставяне на общинска концесия за воден обект - язовир ПОС на Община Каолиново, област Шумен

07.05.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 139 /07.05.2014 г.

09.04.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-134/24.04.2014 г

24.04.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 133 /24.04.2014 г.

11.04.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 130 /11.04.2014 г.

11.04.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 129 /11.04.2014 г.

09.04.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-125/09.04.2014 г

25.03.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 121 /25.03.2014 г.

25.03.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 120 /25.03.2014 г.

10.03.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-104/10.03.2014 г

18.02.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 80 /18.02.2014 г.

18.02.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 79 /18.02.2014 г.

02.02.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 75 /12.02.2014 г.

07.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 73 /07.01.2014 г.

20.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 62 /20.01.2014 г.

03.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-5/03.01.2014 г.

03.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-4/03.01.2014 г.

02.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-2/02.01.2014 г.

02.01.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-1/02.01.2014 г

14.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-472/14.12.2013 г

12.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-467/12.12.2013 г

12.12.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-463 /12.12.2013 г.

10.12.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-460/10.12.2013 г.

09.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-458/09.12.2013 г

04.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-448/04.12.2013 г

04.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-447/04.12.2013 г

26.11.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-434/26.11.2013 г.

22.11.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-431/22.11.2013 г

20.11.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-428/20.11.2013 г

13.11.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-417/13.11.2013 г.

13.11.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-416 /13.11.2013 г.

04.11.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-398 /04.11.2013 г.

04.11.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-397 /04.11.2013 г.

04.11.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-396/04.11.2013 г

30.10.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-392/30.10.2013 г

30.10.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-391/30.10.2013 г

28.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-388 /28.10.2013 г.

28.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-387 /28.10.2013 г.

22.10.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-382/22.10.2013 г.

21.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-376 /21.10.2013 г.

21.10.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-375/21.10.2013 г.

21.10.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-374/21.10.2013 г.

18.09.2013 г - Заповед - РД - 191/18.09.2013г. - ОТНОСНО: сключено споразумение за ползване на масиви в землището на с Сини вир

15.10.2013 г. - Заповед РД-381 - Относно: Незаконен строеж "метални фургони, дървен навес, и две дървени беседки", находящи се в землището на село Лиси връх община Каолиново

17.10.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-369/17.10.2013 г

08.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-367 /08.10.2013 г.

08.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-366 /08.10.2013 г.

01.10.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-349/01.10.2013 г.

23.09.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-347/23.09.2013 г

19.09.2013 г. - Заповед РД-307 - Незаконен строеж "Въздушни кабелни мрежи" находящ се в с.Тодор Икономово област Шумен

11.09.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-335/11.09.2013 г

11.09.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-334/11.09.2013 г.

30.08.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-313/30.08.2013 г.

29.08.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-312 /29.08.2013 г.

28.08.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-306/28.08.2013 г.

15.08.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-190/15.08.2013 г.

02.08.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-278/02.08.2013 г.

29.07.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-273/29.07.2013 г.

22.07.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-263 /22.07.2013 г.

22.07.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-262 /22.07.2013 г.

11.07.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-253 /11.07.2013 г.

11.07.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-252 /11.07.2013 г.

05.07.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-245/05.07.2013 г.

05.07.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-244/05.07.2013 г.

26.06.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-224/26.06.2013 г.

20.06.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-216/20.06.2013 г.

10.06.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-195 /10.06.2013 г.

04.06.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-190/04.06.2013 г.

30.05.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-183 /30.05.2013 г.

30.05.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-182 /30.05.2013 г.

27.05.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-176 /27.05.2013 г.

18.05.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-169/18.05.2013 г.

18.05.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-168/18.05.2013 г.

22.04.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-150/22.04.2013 г.

22.04.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-149/22.04.2013 г.

18.04.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-146/18.04.2013 г.

15.04.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-142/15.04.2013 г.

02.04.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-126/02.04.2013 г.

01.04.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-120/01.04.2013 г.

01.04.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-119/01.04.2013 г.

28.03.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-116/28.03.2013 г.

26.03.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-111 /26.03.2013 г.

20.03.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-101 /20.03.2013 г.

12.03.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-88/12.03.2013 г.

07.03.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-82/07.03.2013 г.

07.03.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-81/07.03.2013 г.

07.03.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-80/07.03.2013 г.

06.03.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-79/06.03.2013 г.

04.03.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-73 /04.03.2013 г.

04.03.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-72 /04.03.2013 г.

28.02.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-71/28.02.2013 г.

27.02.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-64 /27.02.2013 г.

27.02.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-63 /27.02.2013 г.

18.02.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-54 /18.02.2013 г.

13.02.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-47/13.02.2013 г.

31.01.2013 г. - Обявление

31.01.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-38/31.01.2013 г.

31.01.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-33 /31.01.2013 г.

15.01.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-11/15.01.2013 г.

15.01.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-10/15.01.2013 г.

15.01.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-9/15.01.2013 г.

11.01.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-6/11.01.2013 г.

02.01.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 1/02.12.2012 г.

27.12.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 449/27.12.2012 г.

27.12.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 448/27.12.2012 г.

21.12.2012г - Съобщение съгласно чл.62.а , ал.1 от Закона за водите
18.12.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 444/18.12.2012 г.

12.12.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 438/12.12.2012 г.

10.12.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 431/10.12.2012 г.

07.12.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 430/07.12.2012 г.

05.12.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 424/05.12.2012 г.

29.11.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 414/29.11.2012 г.

29.11.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 413/29.11.2012 г.

28.11.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 411/28.11.2012 г.

23.11.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 406/23.11.2012 г.

21.11.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 398/21.11.2012 г.

16.11.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 388/16.11.2012 г.

16.11.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 387/16.11.2012 г.

14.11.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 377/14.11.2012 г.

06.10.2012г - Решение ШУ-14-ПР2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

06.10.2012г - Съобщение за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ за 3200 е.ж и реконструкция на водопроводната мрежа на с Т.Икономово

31.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 355/31.10.2012 г.

29.10.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 348/22.10.2012 г.

24.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 347/24.10.2012 г.

22.10.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 342/22.10.2012 г.

18.10.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 339/18.10.2012 г.

17.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 337/17.10.2012 г.

17.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 336/17.10.2012 г.

17.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 335/17.10.2012 г.

08.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 324/08.10.2012 г.

04.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 323/04.10.2012 г.

04.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 322/04.10.2012 г.

04.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 321/04.10.2012 г.

03.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 319/03.10.2012 г.

27.09.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 317/27.09.2012 г.

25.09.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 316/25.09.2012 г.

20.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 311/20.09.2012 г.

20.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 310/20.09.2012 г.

19.09.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 308/19.09.2012 г.

17.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 302/17.09.2012 г.

17.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 301/17.09.2012 г.

12.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 298/12.09.2012 г.

04.09.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 285/04.09.2012 г.

31.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 277/31.08.2012 г.

28.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 273/28.08.2012 г.

28.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 273/28.08.2012г.

28.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 272/28.08.2012г.

28.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 271/28.08.2012г.

23.08.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 264/23.08.2012 г.

15.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 253/15.08.2012 г.

13.08.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 248/13.08.2012 г.

10.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 247/10.08.2012 г.

08.008.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 246/08.08.2012 г.

07.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 243/07.08.2012 г.

03.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 240,241/03.08.2012г.

03.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 239/03.08.2012г.

30.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 234/30.07.2012 г.

20.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 228/20.07.2012 г.

11.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 217/11.07.2012 г.

11.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 215/11.07.2012 г.

09.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 212/09.07.2012 г.

27.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 200/27.06.2012 г.

26.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 196/26.06.2012 г.

26.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 195/26.06.2012 г.

21.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 187/21.06.2012 г.

21.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 186/21.06.2012 г.

21.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 181/21.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 180/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 179/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 176/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 175/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 174/20.06.2012 г.

18.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 170/18.06.2012 г.

15.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 169/15.06.2012 г.

14.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 165/14.06.2012 г.

12.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 161/12.06.2012 г.

12.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 160/12.06.2012 г.

12.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 159/12.06.2012 г.

07.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 158/07.06.2012 г.

07.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 157/07.06.2012 г.

05.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 153/05.06.2012 г.

05.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 152/05.06.2012 г.

05.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 151/05.06.2012 г.

04.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 149/04.06.2012 г.

04.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 148/04.06.2012 г.

01.06.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 147/01.06.2012г.

30.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 144/30.05.2012 г.

30.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 143/30.05.2012 г.

30.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 140/30.05.2012 г.

28.05.2012 г. - Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обект "Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с.Тодор Икономово, общ.Каолиново, обл.Шумен”

28.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 137/28.05.2012 г.

28.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 136/28.05.2012 г.

28.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 135/28.05.2012 г.

17.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 125/17.05.2012 г.

16.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 120/16.05.2012 г.

14.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 118/14.05.2012 г.

04.05.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 113/04.05.2012 г.

27.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 110/25.04.2012 г.

25.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 107/25.04.2012 г.

24.04.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 99/24.04.2012 г.

20.04.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 97/20.04.2012 г.

18.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 96/18.04.2012 г.

18.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 95/18.04.2012 г.

06.04.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 88/06.04.2012г.

06.04.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 87/06.04.2012г.

04.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 85/04.04.2012 г.

16.03.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 67/16.03.2012 г.

16.03.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 66/16.03.2012 г.

16.03.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 65/16.03.2012 г.

07.03.2012 г. - Дискусия на тема "Местната власт-среща бизнеса"

22.02.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 47/22.02.2012 г.

22.02.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 46/22.02.2012 г.
20.01.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 19/20.01.2012 г.

09.01.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 10/09.01.2012 г.

09.01.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 9/09.01.2012 г.

06.01.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 5/06.01.2012 г.

05.01.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 4/05.01.2012 г.

06.12.2011 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 234/06.12.2011г.

06.12.2011 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 233/06.12.2011г.

06.12.2011 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 232/06.12.2011г.

01.12.2011 г. - Заповед № РД-280 - Регламентиране достъпа до сграда на общината и определяне на приемно време на ръководството на общината

06.10.2011г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР

 

06.04.2011 година - ОБЯВА

20.03.2009г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Стартира проект №А08-12-21/30.07.2008 "ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ" финансиран от оперативана програма "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" чрез Европейския социален фонд г-жа ФАТМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ХАСАН - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО е лицето ангажирано за изпълнението на дейностите по проекта в общината.

14.03.2009г. съвместен проект "Инициатива за развитие на публично-частно партньорство" на Общините Хитрино, Венец и Каолиново.

06.11.2009г. Обява за търг (помещение) в град Каолиново

22.06.2009 г. Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общинските администрации и формулиране на предложения за оптимизирането им