Услуги - Общинска собственост

 

Дължимите такси за предоставяне на услуги по „Общинска собственост“, посочени по долу, следва да се преведат по следната сметка:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

„Търговска банка Д” АД  офис град Каолиново

Услуги  Общинска собственост

 

I.Издаване на удостоверение за реституционни претенции

Необходими документи:

1.Заявление

2.Документ за собственост

3.Скица на имота

Срок за извършване на услугата: 30 дни

Такса: 20.00 лв.

Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

 

II.Издаване на удостоверение за собствеността на имота

Необходими документи:

1.Заявление

2.Скица на имота

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса: 7.00 лв.

Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

 

III.Издаване на заверени копия от документи

Необходими документи:

1.Заявление

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса: 2.00 лв. на страница

Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

 

IV.Заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка

Необходими документи:

1.Заявление

2.Скица на имота

3.Молба-декларация – 2 бр.

4. Данъчна оценка

Срок за извършване на услугата: 7 дни (обикновенна услуга); 1 ден (бърза услуга)

Такса: 7.00 лв. (обикновенна услуга); 14.00 лв. (бърза услуга)

Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

 

V.Издаване на удостоверение от досието на отчужден имот

Необходими документи:

1.Заявление

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Такса: 2.00 лв. на страница

Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

 

VI. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Необходими документи:

1.Заявление

2.документ за платена такса за услугата

3. документи за собственост

4.удостоверение за наследници при наследствени имоти

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Такса: 2.00 лв. на страница

Нормативно основание: чл. 64 от Закона за общинската собственост

Срок на изпълнение: 7 дни

 

VII. Справка по актови книги

Необходими документи:

1.Заявление

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса: 2.00 лв. на страница

Нормативно основание: ЗОбС, ЗС

 

VІІІ. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост

Необходими документи:

1.Заявление

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса: 2.00 лв. на страница

Нормативно основание: ЗОбС, ЗС