Услуги - Местни данъци и такси

 

Дължимите такси за предоставяне на услуги по „Местни данъци и такси“, посочени по долу, следва да се преведат по следната сметка:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

„Търговска банка Д” АД  офис град Каолиново

ВИДОВЕ УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Нормативна уредба: Приложение 2 от ЗМДТ – чл.3, ал. 2 и ал. 3

Изисквания и необходими документи: за недвижим имот /актуална скица и  нотариален акт/, за земеделска земя /скица и удостоверение за характеристика, при необходимост и удостоверение за наследници/

Образци на документи: Искане по oбразец

Срок на изпълнение: експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: За ФЛ - експресна  – 10.00 лв. За ЮЛ - експресна – 20.00 лв.

 

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни

Нормативна уредба: ЗМДТ – чл.110, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 14; чл. 54

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

3. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Нормативна уредба: ЗМДТ – чл. 41, във връзка с чл.29,ал. 1

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

4. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Нормативна уредба: ЗМДТ – чл. 4, ал. 3, във връзка с чл. 52

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

5. Издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

Нормативна уредба: чл. 88 от ДОПК

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

6. Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Нормативна уредба: ЗМДТ – чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл.110, ал1, т.13

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

7. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Нормативна уредба: ЗМДТ – чл. 4, ал. 1, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чл. 3

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Нормативна уредба: ДОПК – чл.74

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Нормативна уредба: Приложение 2 от ЗМДТ – чл. 3, ал.2; чл. 12

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: експресна в деня на подаване

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: За ФЛ - експресна  – 10.00 лв. За ЮЛ - експресна – 20.00 лв.

 

10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Нормативна уредба: Приложение 2 от ЗМДТ – чл. 3, ал.2; чл. 12

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: експресна в деня на подаване

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: За ФЛ - експресна  – 10.00 лв. За ЮЛ - експресна – 20.00 лв.

 

11. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Нормативна уредба: ЗМДТ – чл.1, ал. 1,т.1; чл. 6, ал. 1, б “а“

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

12. Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Нормативна уредба: ДОПК – чл. 87, ал. 6 във връзка с ЗМДТ – чл. 4,ал. 1;чл. 4, ал. 3; чл.9а,ал. 1; чл. 9б

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.

 

13. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Нормативна уредба: ЗМДТ – чл.61и, ал. 5

Изисквания и необходими документи:

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: обикновена /5 раб.дни/, бърза /3 раб.дни/, експресна в деня на подаване на искането

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: обикновена – 2.00 лв., бърза – 3.00 лв., експресна – 5.00 лв.