Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация

 

Длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на информацията: Фатме Сюлейманова Хасан - секретар на Община Каолиново
тел.: 05361 22 74, вътр. 128

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2018 година

14.02.2018 г. - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп да обществена информация в община Каолиново през 2017 година

24.02.2017 г. - Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2016 година

09.02.2016 г. - Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2015 година

30.12.2015 г. - Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Каолиново през 2014 година

24.02.2017 г. - РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО

05.08.2012 г. - ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация съгласно ЗДОИ

20.03.2017 г. - Информация за таксите за повторно полване на информация

02.04.2018 г. - Заявление за повторно използване на информация

02.04.2018 г. - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Каолиново