Изработване на Общ устройствен план на Община Каолиново

25.11.2015 г. ОБЯВА за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО (ОУПОК) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предварителен проект на ОУП на Община Каолиново.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в сградата на Община Каолиново, стая №5 считано от 25.11.2015г. до 10.12.2015г. Общественото обсъждане ще се проведе на 10.12.2015г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Каолиново.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Каолиново се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

Текстовите и графичните материали на ОУПОВ и ЕО може да видите тук.

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Каолиново-ТОМ I

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Каолиново-TOM I

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОК-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОК-Културно наследство-ТОМ II

 

 

23.11.2015 г. - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Каолиново


1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Каолиново-ТОМ I

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Каолиново-TOM I

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОК-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОК-Културно наследство-ТОМ II

5. Екологична оценка към Общ устройствен план на Община Каолиново

6. Нетехническо резюме на Екологичната оценка

7. Приложения към Екологичната оценка

 

 

20.03.2015 г. З А Д А Н И Е ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО